Niu Jun Feng

Recent works of Niu Jun Feng are The Legend of Jade Sword, Love O2O, Princess Agents, Born to Be Wild: The Graduation Trip, 尖锋之烈焰青春. Niu Jun Feng IMDB Id is nm7689803 and TMDB Id is 1826894.

Niu Jun Feng Info

Sex:
IMDB Id: nm7689803
TMDB Id: 1826894
Birth Place:
Birth date: 1992-12-01

Niu Jun Feng Awards:

Niu Jun Feng Biography

Niu Jun Feng Movie/Series List

The Legend of Jade Sword

 • TMDB Id: 80566
 • TMDB Rating: 9.0
 • Year: 2018
 • Geners: Sci-Fi & Fantasy, Drama
 • Directors:
 • Writers:

Actors : Niu Jun Feng, Angel Wang, Johnny Zhang, Hawick Lau, Wang Ou, Niu Jun Feng

Love O2O

 • TMDB Id: 66776
 • TMDB Rating: 5.2
 • Year: 2016
 • Geners: Drama
 • Directors:
 • Writers: Gu Man

Actors : Niu Jun Feng, Yang Yang, Bai Yu, Zheng Shuang, Mao Xiao Tong, Zheng Ye Cheng, Vin Zhang

Princess Agents

 • TMDB Id: 71673
 • TMDB Rating: 4.9
 • Year: 2017
 • Geners: Drama
 • Directors:
 • Writers:

Actors : Niu Jun Feng, Ian Wang, Nicole Zhu, Deng Lun, Jin Han, Zhao Liying, Lin Gengxin

Born to Be Wild: The Graduation Trip

 • TMDB Id: 562233
 • TMDB Rating:
 • Year: 2018
 • Geners:
 • Directors:
 • Writers:

Actors : Niu Jun Feng, Wu Jinyan, Niu Jun Feng, Li Chengru

尖锋之烈焰青春

 • TMDB Id: 99602
 • TMDB Rating:
 • Year: 2021
 • Geners:
 • Directors:
 • Writers:

Actors : Niu Jun Feng, Wu Jinyan, Niu Jun Feng

小情人

 • TMDB Id: 91550
 • TMDB Rating:
 • Year: 2021
 • Geners:
 • Directors:
 • Writers:

Actors : Niu Jun Feng, Gao Taiyu, Niu Jun Feng

Battle of Changsha

 • TMDB Id: 71668
 • TMDB Rating:
 • Year: 2014
 • Geners:
 • Directors:
 • Writers:

Actors : Niu Jun Feng, Niu Jun Feng

The Brightest Star in the Sky

 • TMDB Id: 88067
 • TMDB Rating:
 • Year: 2019
 • Geners:
 • Directors:
 • Writers:

Actors : Niu Jun Feng, Niu Jun Feng, Wang Jinsong